[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางฐานิต ทองศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
บุคลากรครู(เคมี)
Click ดูประวัติ
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางศิริพร ศรีเพชร
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
...................
บุคลากรครู(ฟิสิกส์)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.จันทรา เป็นสุข
บุคลากรครู(ชีวะฯ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์
บุคลากรครู(ฟิสิกส์)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
...................
บุคลากรครู(ฟิสิกส์)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.เตือนใจ แสนกล้า
บุคลากรครู(ชีวะฯ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.อาทิตยา โพธิ์หิรัญ
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว
บุคลากรครู(ชีวะฯ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.อารีรัตน์ ใจกล้า
บุคลากรครู(เคมี)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายภูวนัย ดอกไธสง
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายคมสัน ทำทอง
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.จุฑารัตน์ สนิทชัย
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายเชิด ชูตาลัด
บุคลากรครู(คอมฯ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.อรุณศรี นามสว่าง
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.อำภา พันธ์แจ้ง
บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต
บุคลากรครู(เคมี)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ
บุคลากรครู(คอมฯ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายประหยัด สายบุตร
บุคลากรครู(คอมฯ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวนิตยา บุญเสริม
บุคลากรครู(คอมฯ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางมัตติกา สุวงศ์.
บุคลากรครู(คอมฯ)
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา