[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

เจ้าของผลงาน : นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 5294    จำนวนการดาวน์โหลด : 486 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้ CIPPI Model กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 776 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านบริบท หลักการและเหตุผลของโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม        มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด         3) ด้านกระบวนการ การจัดเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ การปฏิบัติด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการป้องกันและแก้ไข ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน การวางแผนนิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดทำแฟ้มผลงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และ 5) ด้านผลกระทบ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ครูและโรงเรียนได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพันธ์อันดีกับภาคีเครือข่าย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      Best Practices -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16/พ.ค./2565
      รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 4/พ.ย./2564
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 6/พ.ค./2564
      การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 15/มี.ค./2564
      คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 8/มี.ค./2564