[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของผลงาน : นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 3448    จำนวนการดาวน์โหลด : 240 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  2) เพื่อจัดการความรู้จากการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม แล้วนำมาสร้างแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ พัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในอนาคต การวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงผสมโดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการทดลองและใช้เทคนิค    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ประกอบด้วยครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ระหว่าง     ปีการศึกษา 2561 – ปีการศึกษา 2563 
ผลการวิจัยพบว่า
1) รูปแบบการบริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ    4 ประการ ได้แก่  การปรับกระบวนทัศน์ครูและนักเรียน  การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับพัฒนาครูและนักเรียน  การจัดกิจกรรมสำหรับพัฒนาครูและนักเรียน และกระบวนการบริหารจัดการสำหรับพัฒนาครูและนักเรียน  
2) แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิดนักประดิษฐ์พัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ พบว่าในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบ  “JWK Model” และ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบ “JARNWIT Teaching Model” 
3) ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทำให้ประสบผลสำเร็จเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 3 ประการ ดังนี้ 
  
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจวางแผนและดำเนินงานร่วมกับครูผู้สอนและนักเรียน  ให้ความสำคัญการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลเป็นขั้นตอน (Coding) และการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่อง     ที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานอย่างจริงจัง 
3.2 ครูผู้สอนมีการวางระบบทำงานร่วมกันเป็นทีม สะท้อนข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลคลินิกเชิงวิชาการ  มาจัดทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน           เชิงคุณภาพ อำนวยการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อบูรณาการความรู้ ความสามารถ ดึงศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนออกมาทำงานร่วมกัน 
3.3 การจัดการเรียนรู้  มีการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนโดยเน้นการตั้งคำถามและการฝึกให้ผู้เรียนตั้งคำถามในกระบวนการค้นหาคำตอบของสิ่งที่อยากรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  สามารถสร้างความรู้ใหม่อธิบายหรือสรุปข้อค้นพบนั้นได้เอง แล้วพัฒนาความคิดถึงขั้นใช้ปัญญาสำนึก เพื่อการหยั่งรู้ในสิ่งที่สนใจและใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาจากภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ที่พัฒนาขึ้นส่งผลให้ผู้เรียน   เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการมองปัญหาทุกแง่มุมอย่างรอบด้านโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์    เป็นฐานในการเรียนรู้  มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ มีจินตนาการในการคิดแก้ปัญหาแล้วนำมาประยุกต์สร้างพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในประเด็นที่สนใจเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนได้


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      Best Practices -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16/พ.ค./2565
      รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 4/พ.ย./2564
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 6/พ.ค./2564
      การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 15/มี.ค./2564
      คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 8/มี.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ peerapun@cps.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป