[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เรื่อง การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
เสาร์์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 3561    จำนวนการดาวน์โหลด : 367 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
         ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้
           นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่ครูในประเทศญี่ปุ่นใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพมาเป็นเวลานาน เป็นแนวคิดที่สามารถช่วยให้ครูพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน สติกเลอร์ และฮีเบริ์ต (1999) อ้างใน (สุลัดดา ลอยฟ้าและไมตรีอินทร์ประสิทธิ์, 2547) ได้สะท้อนผลการพัฒนาครูแบบ Lesson Study ของญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียนตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ได้แก่  เป็นรูปแบบที่อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง,  เป็นรูปแบบที่คงไว้และรักษาเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก, เป็นรูปแบบที่เน้น การพัฒนาการสอนในบริบทของห้องเรียนที่ทำการสอนอยู่เป็นหลัก, เป็นรูปแบบที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มครู และครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแบบ Lesson Study มองบทบาทตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอนและขณะเดียวกันก็ได้ พัฒนาวิชาชีพด้านการสอนของตนเอง
           ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson study) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต  ๓๓  โดยมี ดร.รวิชญุฒม์  ทองแม้น, ดร. ชัยสิทธิ์   คุณสวัสดิ์ และคณะ  เป็นวิทยากร ในวันที่  ๑๐ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561    ณ  ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อย่างต่อเนื่อง   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๓๓  จึงได้ปฏิบัติการในเรื่องการศึกษา ชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  โดยได้นำ ผลการอบรมลงสู่การปฏิบัติที่โรงเรียนและเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘  ในการทำวิจัยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา 25๖๑ เพื่อวางแผนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะทำ ให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนำ ไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความสามารถในการพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โดยใช้การวิจัยบทเรียน (Lesson Study) ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 2/พ.ค./2563
      รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เรื่อง การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 10/ส.ค./2562ความคิดเห็นที่ 1 จันทร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:52:29
  ข้อความ :

     เป็นการจัดการศึกษาชั้นเรียนได้ในระดับดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้


โดย : Punyanur30@gmail.com    ไอพี : 223.205.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:21:26
  ข้อความ :

     จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Lesson study ได้ดีมาก ขอชื่นชมนะคะ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาวรรณคดีไทยได้เป็นอย่างดี


โดย : Chananan.yua@br.ac.th    ไอพี : 203.172.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ peerapun@cps.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป