[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

                    โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประกาศจัดตั้งในปี พ.ศ. 2503 มีพิธีวางศิลาฤกษ์และดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 โดยมีพระอุปัชฌาย์ทุม ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดจอมพระ และนายวิศิษฎ์ ดีเสมอ ศึกษาธิการอำเภอท่าตูมในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี สถานที่ก่อสร้างคือบริเวณตลาดเทศบาลจอมพระในปัจจุบัน โดยเปิดทำการสอนในรูปสหศึกษา รับทั้งนักเรียนชายและหญิงเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 มีนักเรียนจำนวนหนึ่งห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 มีนายสนิท จินดากุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คนแรกในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้แบบ 002เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันทำการรื้อถอนแล้ว) และได้ย้ายที่ตั้งของโรงเรียนมาอยู่ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บริเวณที่เรียกว่า “โคกฟ้าผ่า” หมู่ที่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 46 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา พื้นที่ตั้งมีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จดลำห้วยสาธารณะ ทิศตะวันออกจดโรงเรียนบ้านกระทุ่ม ทิศใต้จดสำนักงานที่ดินอำเภอจอมพระและทิศตะวันตกจดทุ่งนาเอกชน ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 27 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากชุมชนตลาดอำเภอจอมพระเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (คม.ช) รุ่นที่ 8โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและคหกรรม

ในปี พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518

ในปี พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2530และได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2533)

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำจังหวัดสุรินทร์ จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ในปี พ.ศ. 2544 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้รับการคัดเลือกจากอำเภอจอมพระ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ”

ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1, เขต 2 และเขต 3 เป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track)

ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนแรกของจังหวัดสุรินทร์

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ


พันธกิจ (Mission) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

     1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานระดับสากล
     2. พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
     3. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสู่มืออาชีพ
     4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย
     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานระดับสากล
      2. ผู้เรียนทุกคนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่่านิยมความเป็นไทย  และสมรรถนะสำคัญ
      3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน มีทักษะตามสมรรถนะ และมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      5. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใชัหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปัญญา นรานํ รตตนํ
บุคคลมีปัญญาเปรียบได้ดังแก้วสารพัดนึก
(โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะสร้างลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเป็นเลิศ)

อัตลักษณ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

Smart Smile Swim

เอกลักษณ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

พัฒนาสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ภูมิปัญญาแห่งตน มาตรฐานสากล คือ ปณิธาน

กลยุทธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คติพจน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ความรู้ คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

สีเทา หมายถึง สมอง บ่งบอกถึงความมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
สีชมพู หมายถึง ความนอบน้อม ความเรียบร้อย
เทา-ชมพู หมายความว่า การเป็นผู้มี ความประพฤติดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

รูปช้างชูคบเพลิง

รูปช้าง หมายถึง ชาวจอมพระ ในอดีตเป็นชาวพื้นเมืองซึ่งเลี้ยงช้างมากที่สุด ของจังหวัดสุรินทร์
คบเพลิง หมายถึง การที่มีปัญญาสว่างไสว เช่นเดียวกับคบเพลิง