[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  
ITA Online CPS /65  
 


ข้อมูลพื้นฐาน O1-O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ O7
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ O8-O9
Q&A 
Social Network 

ข้อมูลการดำเนินงาน O10-O12

แผนดำเนินงานประจำปี 
รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
ข้อมูลการปฏิบัติงาน O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลการให้บริการ O14-O17
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
E-Service 

ข้อมูลบริหารงบประมาณ O18-O20

แผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดต่ามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจจัดหาพัสดุ O21-O24
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุรายเดือน 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  O25-O28
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์ฺการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29-O31

แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32-O33
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อมูลเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34-O35
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต O36-O37
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อมูลการส่งเสริมวัฒนธารรมองค์กร O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
ข้อมูลแผนป้องกันการทุจริต O39-O41
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ข้อมูลมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน O42-O43


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
การดำเนินดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน