[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษาโรงเรียน จอมพระประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เจ้าของผลงาน : โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 2750    จำนวนการดาวน์โหลด : 137 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  2) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ มีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่  ผู้บริหาร  และครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ผู้วิจัยได้ศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS)  ของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  อำเภอ     จอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2561-2563  ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS) มาวิเคราะห์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินนวัตกรรม/งานวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดจากการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS) โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบและผู้ได้รับมอบหมายจากงานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน   
            ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS)  กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ในงานวิจัยครั้งนี้  ได้แก่        1) ปัจจัยการพัฒนาด้านการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร   2) ปัจจัยการพัฒนาด้านครูผู้สอน และ 3)  ปัจจัยการพัฒนาด้านผู้เรียน   2. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียน   จอมพระประชาสรรค์  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  มีแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่อิง High Impact Practices (HIPs)  ทั้งสิ้น  9  หลักการ  ได้แก่ 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  (Lesson Design)  2) การพัฒนาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม/การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม (Group Learning)  3) เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Cognitive)   4) เน้นการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment)   5) เน้นให้ผู้เรียนได้อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Student Discourse and Discussion)   6) เน้นการพัฒนาทักษะการเขียน (Writing)  7) เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry or Science Practices)  8) เน้นกระบวนการแก้ปัญหา  (Problem Solving Method)  และ 9) เน้นการพัฒนาผู้เรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้  (Connectivism)


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ตามกระบวนการ CPS Role Model ที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบActice Learning 24/ก.พ./2566
      แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษาโรงเรียน จอมพระประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 1/มิ.ย./2565
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา--SAR--2564--จอมพระประชาสรรค์ 27/เม.ย./2565
      หนังสือรับรอง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 23/มี.ค./2565
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3 23/มี.ค./2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ peerapun@cps.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป