[ isunt8 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
isun thongta
ชื่อเล่น : 
isun
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/1/2520
อายุ : 
44
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
isunt8@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
สูงกว่าปริญญาโท