ชื่อ - นามสกุล :นางเทพประทาน อินทร์งาม
ตำแหน่ง :บุคลากรครู(ธุรกิจ)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู