ชื่อ - นามสกุล :นายโสภิณ ผลเจริญ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หน้าที่หลัก :บุคลากรครู
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู