ชื่อ - นามสกุล :นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า
ตำแหน่ง :หัวหน้ากล่มสาระฯ
หน้าที่หลัก :บุคลากรครู
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู