ชื่อ - นามสกุล :นายเชิด ชูตาลัด
ตำแหน่ง :บุคลากรครู(คอมฯ)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู