ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณา จบไตรภพ
ตำแหน่ง :นักการ
หน้าที่หลัก :พัฒนาโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักการภารโรง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักการ