ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.อ.บุญ พวงพิมาย
ตำแหน่ง :กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน