ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ สายบุตร
ตำแหน่ง :กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น