ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข
ตำแหน่ง :บุคลากรครู(แนะแนว)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู