ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ
ตำแหน่ง :2523-2528
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 2523-2528