ชื่อ - นามสกุล :นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง :2543-2547
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 2543-2547