ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต
ตำแหน่ง :บุคลากรครู(เคมี)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู