ชื่อ - นามสกุล :นางอรทัย แผ่นทอง
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู