ชื่อ - นามสกุล :นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการองผู้อำนวยการ