ชื่อ - นามสกุล :...................
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารสัมพันธ์ชุมชน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ