ชื่อ - นามสกุล :น.ส.คนาพร โสฬส
ตำแหน่ง :บุคลากรครู(เวียดนาม)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู