ชื่อ - นามสกุล :นางฐานิต ทองศรี
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หน้าที่หลัก :บุคลากรครู(เคมี)
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู