ชื่อ - นามสกุล :นางประภาวัลย์ สายยศ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู