ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับคุณภาพ AA  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

ออกแบบโดย dsite.in.th