ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

                     โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประกาศจัดตั้งในปี พ.ศ. 2503 มีพิธีวางศิลาฤกษ์และดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 โดยมีพระอุปัชฌาย์ทุม ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดจอมพระ และนายวิศิษฎ์ ดีเสมอ ศึกษาธิการอำเภอท่าตูมในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี สถานที่ก่อสร้างคือบริเวณตลาดเทศบาลจอมพระในปัจจุบัน โดยเปิดทำการสอนในรูปสหศึกษา รับทั้งนักเรียนชายและหญิงเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 มีนักเรียนจำนวนหนึ่งห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 มีนายสนิท จินดากุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คนแรกในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้แบบ 002เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันทำการรื้อถอนแล้ว) และได้ย้ายที่ตั้งของโรงเรียนมาอยู่ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บริเวณที่เรียกว่า “โคกฟ้าผ่า” หมู่ที่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 46 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา พื้นที่ตั้งมีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จดลำห้วยสาธารณะ ทิศตะวันออกจดโรงเรียนบ้านกระทุ่ม ทิศใต้จดสำนักงานที่ดินอำเภอจอมพระและทิศตะวันตกจดทุ่งนาเอกชน ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 27 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากชุมชนตลาดอำเภอจอมพระเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (คม.ช) รุ่นที่ 8โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและคหกรรม

ในปี พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518

ในปี พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2530และได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2533)

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำจังหวัดสุรินทร์ จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ในปี พ.ศ. 2544 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้รับการคัดเลือกจากอำเภอจอมพระ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ”

ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1, เขต 2 และเขต 3 เป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track)

ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนแรกของจังหวัดสุรินทร์

ในปี พ.ศ. 2556  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ในปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเสิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

และในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award)

ปัจจุบันโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งการบริหารจัดการเป็น  4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายบริหารบุคคล  และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  จัดแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  10 – 11 – 11 / 8 – 9 – 9

ออกแบบโดย dsite.in.th