วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

     1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
3. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสู่มืออาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานระดับสากล
2. ผู้เรียนทุกคนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่่านิยมความเป็นไทย  และสมรรถนะสำคัญ
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน มีทักษะตามสมรรถนะ และมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
5. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใชัหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปัญญา นรานํ รตตนํ
บุคคลมีปัญญาเปรียบได้ดังแก้วสารพัดนึก
(โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะสร้างลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเป็นเลิศ)

อัตลักษณ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

Smart Smile Swim

เอกลักษณ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

พัฒนาสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ภูมิปัญญาแห่งตน มาตรฐานสากล คือ ปณิธาน

กลยุทธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คติพจน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ความรู้ คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

สีเทา หมายถึง สมอง บ่งบอกถึงความมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
สีชมพู หมายถึง ความนอบน้อม ความเรียบร้อย
เทา-ชมพู หมายความว่า การเป็นผู้มี ความประพฤติดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

รูปช้างชูคบเพลิง

รูปช้าง หมายถึง ชาวจอมพระ ในอดีตเป็นชาวพื้นเมืองซึ่งเลี้ยงช้างมากที่สุด ของจังหวัดสุรินทร์
คบเพลิง หมายถึง การที่มีปัญญาสว่างไสว เช่นเดียวกับคบเพลิง

ออกแบบโดย dsite.in.th