โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารหารงานบุคลากร
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบโดย dsite.in.th