ห้องเรียนพิเศษ SME เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์”

งานห้องเรียนพิเศษ SME นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2566
ณ ภูวิว รีสอร์ท ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ออกแบบโดย dsite.in.th